Hej föräldrar!

 

Välkomna med i Kvarnbackens Hem och skola-föreningens verksamhet!

 

Du hittar information om vår verksamhet här på denna sida, och du hittar oss också på facebook!

Våra kontaktuppgifter hittar du här 

 

******************************************************************

MÖTESKALLELSE 5.10.2021

ÅRSMÖTE FÖR KVARNBACKENS HEM OCH SKOLA RF.

 

Tid:    onsdag 13.10.2021 kl. 18.00

Plats:    Kvarnbackens skola, klassrum 6A + möjlighet att delta på distans via denna länk KLICKA HÄR (ifall länken inte öppnas när du klickar på den så ska du kopiera den * till webbläsarens adressrad - observera också, att vissa nätbrowsers inte samarbetar med Teams-möten, rekommenderat att använda Chrome)

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare (och rösträknare) för mötet
 3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
 4. Godkännande av föredragningslistan för mötet
 5. Presentation av bokslut, verksamhetsberättelse för året 2020-2021 och verksamhetsgranskarnas utlåtande
 6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga
 7. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
 8. Val av ordförande för verksamhetsåret och val av styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå
 9. Val av en verksamhetsgranskare och en suppleant för följande år
 10. Övriga ärenden
 11. Mötets avslutande

 

 

* Teams-mötets länk ännu här öppnad: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzYyOTRjZTgtOTFjZC00NzA3LWIyYTgtZmVmYzFiNTIyNmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca8dd34c-ed0b-4236-92cb-5644bfcfaed6%22%2c%22Oid%22%3a%22c32881ab-dafc-494d-a66e-77db7a3b7642%22%7d

---

Direkt efter årsmötet hålls konstituerande mötet.

******************************************************************

Nyaste nytt

Stipendier för lägerskolor/studieresor 2022

Johanna
22.09.2021 kl. 17:03
Kvarnbacken Hem och Skola rf (FO-nummer 0657256-0)